Группа «Сипсик»

sipsik1 Группа частичного языкового погружения «Сипсик»

Возраст детей: 4 — 5 лет

Педагогический состав группы:

Учитель: Юлия Лотта  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья  Дорш (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Юлия Андреева

 

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid meie rühmas:

 • Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;
 • Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida ni füüsiliselt kui ka verbaalselt;
 • Julgustada last ennast väljendama nii eesti keeles kui ka emakeeles;
 • Kujundada oskust tulla toime igapäevasuhtluses kuulajana;
 • Rikastada laste tundemaailma ja keelt ning pakkuda positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil;
 • Toetada ja suunata last kõnes õige häälduse;
 • Emakeele arengu arendamine ja toetamine.

Õppe-ja kasvatustegevuse organiseerimise põhimõtted:

 • Õppimine toimub osalise keelekümblusprogrammi järgi (põhimõte on üks inimene-üks keel
 • Õppimine toimub kõigis viies õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas nii eesti kui ka vene keeles võrdses osas
 • Õppimine toimub mängu kaudu
 • Lapsele luuakse nii keele kui ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades arengut soodustav ja motiveeriv keskkond
 • Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad on omavahel temaatiliselt integreeritud
 • Last toetatakse ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel, väärtustades nii eesti keelt ja kultuuri kui ka lapse emakeelt ja kultuuri
 • Lapsi ei sunnita eesti keelt kasutama, vaid üksnes julgustatakse
 • Lapse keelelist, kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö

Õppe-ja-kasvatustegevuse valdkonnad

Mina ja keskkond

Eesmärgid:

 • Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 • Laps omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnast;
 • Laps väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult;
 • Laps väärtustab loodust ning hoolitseb ümbritseva keskkonna eest;
 • Laps märkab nähtusi ja muutisi looduses

Õppetöö organiseeritakse ja läbiviiakse hommikuringi viisil. Sellise valdkonna osad on: sotsiaalne keskkond ja looduslik keskkond, mille temaatika käsitletakse igapäevase hommikurungi käigus, arvestades nädalateemaga.

Keel ja kõne

Eesmärgid

 • Laps kuulab õpetaja selgitamist ja juttu eesti keeles.
 • Laps tunneb ära ja saab aru igapäevastest lihtsamatest väljenditest.
 • Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu.
 • Laps soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaslaste kui ka täiskasvanutega.
 • Lapsel areneb passiivne sõnavara erinavate teemade piires.
 • Laps kasutab oma kõnes ja mängu käigul eestikeelseid sõnu ja väljendeid.
 • Laps tuleb toime igapäevases suhtluses emakeeles.
 • Laps kasutab emakeele kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust.
 • Laps tunneb huvi kuulamise lastekirjanduse vastu.

Õppetöö organiseeritakse ja läbiviiakse õppetegevuste viisil, integreeritud tegevuse osana, vestluse viisil, piltide vaatlemise viisil ja erinevate juuttude ja luuletuste lugemise viisil, arvestades nädalateemaga.

Matemaatika

Eesmärgid

 • Laps rühmitab esemeid ühe- kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki.
 • Laps järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal.
 • Tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi.
 • Suudab leida ümbritsevas ruumis kujundeid.
 • Näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Õppetöö organiseeritakse ja läbiviiakse õppetegevuste viisil, integreeritud tegevuse osana, vaatluse viisil, piltide vaatlemise viisil ja erinevate ekskursioonide viisil, arvestades nädalateemaga.

Kunst

Eesmärgid:

 1. Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 2. Laps kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid
 3. Laps vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 4. Laps õpib voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 5. Laps õpib kasutama materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;

Õppetöö organiseeritakse nagu planeeritud õppetegevused, mille käigus laps voolib, joonistab, maalib mingit esemet, või teeb applikatsioone ja ka vaatleb mõneid pilte ja arutleb neid õpetajaga.

Новости группы:

февраля 7, 2018 Elena Ангелы на снегу
декабря 13, 2017 Elena Страна Гномов
декабря 13, 2017 Elena Печём пипаркоки
ноября 27, 2017 Elena Неделя молока
ноября 1, 2017 Elena Творческий процесс
ноября 1, 2017 Elena Рисуем на смарт-доске
ноября 1, 2017 Elena Прогулка в парке