Õppetöö

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Üldeesmärk

 • Jatkata laste kehalise, vaimse, sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ja esteetilise arengu toetamist, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
 • Tugevdada iga lapse psühhilist , emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, kujundada edendava ja soodustava keskkonda ning suurendada laste tervisjõudlust.
 • Lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel laps on hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õpihimuline.

Tegevused:

 • Peame tähtsaks laste koolivalmiduse toetamist lähtudes laste eripärast ja toetame laste sujuvat üleminekut kooli.
 • Jälgime, et õppekasvatuse valdkonnad oleksid omavahel integreeritud ja tagatud oleks kogu tegevuse seotus ja mängulisus.
 • Jätkame lastele arengut soodustava keskkonna loomist (mänguvahendid, nukunurgad, rühma mööbel vastavalt kasvule jne.)
 • Teeme sisukat koostööd lastevanematega ja koostööparneritega.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2017-2018 õppeaastaks

 • Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult.
 • Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne minapilt ning ümbritseva keskkonna mõistmine integreeritud tegevuse kaudu.
 • Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu, soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega.
 • Lastevanemate kaasamine õppeprotsessi