Lasteaia missioon

LASTEAIA MISSIOON JA VISIOON
 

Missioon
Lasteaed Aljonuška loob tingimused lapse arenguks, tervisliku eluviisi kujundamiseks,
ümbritseva keskkonna säästlikuks kohtlemiseks ja lapse lõimimiseks Eesti ühiskonda koostöös
lapsevanematega, arvestades tema individuaalsust ja eripära.

Visioon
Lasteaed Aljonuška on konkurentsivõimeline koolieelne lasteasutus, kus:
– on loodud head tingimused laste õpetamiseks, kasvatamiseks ja tervendamiseks;
– lapsed saavad professionaalsete õpetajate käe all teadmisi, oskuseid
– tagab erivajadustega laste arengut soodustavad tingimused;
– avatud muutustele ja arengule.